Polityka dotycząca plików cookies

Polityka dotycząca plików cookies Dentsu Aegis Network

Link to Polityka dotycząca plików cookies

Responsible Disclosure Policy

Responsible Disclosure Policy

Link to Responsible Disclosure Policy

Badanie Dentsu Aegis Network dotyczące stylu życia

Badanie Dentsu Aegis Network dotyczące stylu życia

Link to Badanie Dentsu Aegis Network dotyczące stylu życia

Proces rekrutacyjny

Informacje o ochronie prywatności dla kandydatów (Unia Europejska)

Link to Proces rekrutacyjny

Polityka prywatności

Informacje o ochronie prywatności

Dentsu Aegis Network (zwane dalej jako „DAN”,”nasz”, „nam”, ”my”) jest globalną grupą mediową. Pomagamy naszym klientom doskonalić ich działania reklamowe i marketingowe, bez względu na to, czy ich działalność opiera się o formę drukowaną, wysyłkę tradycyjną/mailową, czy też treści publikowane na stronach internetowych. Wierzymy, że odpowiedzialne wykorzystywanie danych wspiera wzrost biznesowy i pomaga budować silne relacje pomiędzy marką a konsumentem. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy zobowiązani szanować i chronić prywatność wszystkich osób, z którymi współpracujemy. Podejmujemy działania w celu zapewnienia przejrzystości stosowanych przez nas metod przetwarzania danych osobowych będących w naszym posiadaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony prywatności i danych. Niniejsze Informacje o ochronie prywatności określają, w jaki sposób możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (www.dentsuaegisnetwork.com). 

Niniejsze Informacje o ochronie prywatności określają:

 • Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy na naszej stronie;
 • W jaki sposób wykorzystujemy te dane;
 • W jaki sposób przechowujemy Twoje dane osobowe;
 • W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe;
 • Czy Twoje dane osobowe są komukolwiek ujawniane lub udostępniane;
 • W jaki sposób możesz wpływać na rozporządzanie udostępnionymi nam danymi osobowymi;
 • Jaki jest zakres naszej odpowiedzialności za linki umieszczone na naszej stronie;
 • W jaki sposób można się z nami skontaktować.

W rozdziale Informacje uzupełniające niniejszych Informacji o ochronie prywatności wyjaśniamy, co oznacza termin „dane osobowe” oraz inne pojęcia występujące w treści tego dokumentu.

Dane osobowe gromadzone przez nas na stronie internetowej

Gromadzimy informacje dotyczące sposobu użytkowania przez Ciebie naszej strony internetowej i urządzenia/urządzeń wykorzystywanych w celu uzyskania do niej dostępu. Obejmuje to gromadzenie unikalnych identyfikatorów urządzeń mobilnych lub adresów sieciowych IP tzn. numerów umożliwiających w określonych sytuacjach identyfikację konkretnego komputera lub urządzenia sieciowego połączonego z Internetem. Tego typu informacje są powiązane z identyfikatorem pliku cookie, który jest przez nas pozyskiwany i przetwarzany. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookies znajdziesz w naszej oddzielnej Polityce dotyczącej plików cookies, która jest dostępna tutaj.

Twoje dane osobowe gromadzimy również w przypadku, gdy korzystasz z dowolnych funkcji interaktywnych dostępnych na naszej stronie, które wymagają udzielania spersonalizowanych odpowiedzi lub za pośrednictwem których zadajesz nam pytania, zamieszczasz swoje dane na potrzeby otrzymywania powiadomień lub potwierdzasz chęć subskrypcji naszego newslettera. Dane, które gromadzimy ograniczają się do informacji wymaganych do udostępnienia określonej usługi, o którą poprosiłeś/-aś. Nie gromadzimy informacji wrażliwych dotyczących Twoich poglądów politycznych lub przekonań religijnych, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, stanu zdrowia lub innych danych tego typu.

Z założenia nie gromadzimy w sposób czynny informacji dotyczących dzieci w wieku 16 lat i poniżej. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy dotyczące ochrony prywatności swojego dziecka w związku z naszymi usługami lub jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko mogło wprowadzić dane osobowe na naszą stronę, prosimy o kontakt z nami pod adresem: privacy@dentsuaegis.com. Usuniemy tego typu informacje z naszej bazy w możliwie jak najszybszym terminie. 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

O ile nie jest to wymagane na mocy prawa, udostępniane przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w następujących celach: 

 • w celu dostarczania wymaganych przez Ciebie konkretnych informacji lub usług. Na przykład w przypadku prośby o przekazanie dalszych informacji dotyczących naszych usług czy treści lub zgłoszenia chęci otrzymywania powiadomień lub zadania pytania za pośrednictwem niniejszej strony. Udostępniony przez Ciebie adres e-mail wykorzystamy wyłącznie w celu odpowiedzi na tego typu zapytania. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych kontaktowych w żadnym innym celu, o ile nie uzyskamy z Twojej strony wyraźnej zgody.

Zapewniamy, że zawsze posiadamy odpowiednie podstawy prawne uzasadniające przetwarzanie Twoich danych osobowych. W większości przypadków przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o: a) nasz uzasadniony interes związany ze świadczeniem zamówionych przez Ciebie usług czy też interes wynikający z Twoich relacji klienckich z nami, lub b) Twoją zgodę, jeżeli była wymagana. 

W jaki sposób przechowujemy Twoje dane osobowe

Podejmujemy starania w celu zapewnienia ochrony poufności przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych i nie przechowywania ich dłużej niż jest to niezbędne w celu, w którym są one przetwarzane. Twoje dane osobowe zostaną usunięte z chwilą, gdy staną się niepotrzebne.

Okresowo możemy kierować do innych członków naszej grupy lub do usługodawców zewnętrznych prośby o wsparcie nas w procesie zarządzania naszymi systemami informatycznymi. Niektóre z tych systemów mogą być zlokalizowane za granicą, w tym również w państwach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Twoje dane będą przekazywane przez nas usługodawcom zewnętrznym lub za granicę jedynie w przypadku, gdy będziemy przekonani o tym, że stosowane są dostateczne środki ochrony zapewniające integralność i bezpieczeństwo wszystkich przetwarzanych informacji, oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa ochrony prywatności i danych. Środki te mogą obejmować wykorzystanie Standardowych Klauzul Umownych, Ochrony Prywatności pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi, Ochrony Prywatności pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi lub udzielonej przez Ciebie zgody. Możesz zażądać udzielenia dalszych informacji na temat zabezpieczeń prawnych stosowanych w przypadku tego typu transferów wykorzystując dane kontaktowe podane w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu lub nieupoważnionemu wykorzystaniu bądź dostępowi do danych osobowych, jak też przypadkowej utracie tych danych. Staramy się również zapewnić, aby takie same działania były podejmowane przez naszych usługodawców.

Przekazywanie i ujawnianie danych

Nie sprzedajemy ani nie użyczamy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Dane osobowe mogą być przez nas ujawniane w związku z prowadzonym postępowaniem prawnym. Na przykład w odpowiedzi na nakaz lub wezwanie sądowe lub na żądanie organów ścigania bądź w przypadku, gdy naszym zdaniem niezbędne będzie przeprowadzenie dochodzenia, zapobieżenie lub podjęcie kroków w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, lub jeżeli jest to wymagane na mocy prawa. Nasi przedstawiciele i wykonawcy mogą mieć dostęp do danych osobowych w związku ze świadczonymi przez nich usługami na naszą rzecz.

Jak wskazano powyżej w treści niniejszych Informacji o Ochronie Prywatności, Dentsu Aegis Network jest globalną grupą mediową składającą się z kilku spółek. Z uwagi na to, możemy co jakiś czas udostępniać Twoje dane osobowe w obrębie spółek należących do naszej grupy. Pomimo, że niektóre ze spółek w ramach naszej grupy są zlokalizowane poza EOG, staramy się niezmiennie zapewnić bezpieczeństwo ujawnianych i przekazywanych danych w sposób spójny z treścią obowiązujących przepisów prawa ochrony prywatności i danych.

Twój wpływ na rozporządzanie ujawnionymi nam danymi osobowymi 

Ogólne uprawnienia

 • Jeżeli nie chcesz już otrzymywać od nas informacji marketingowych, kliknij link „wstrzymaj subskrypcję” znajdujący się u dołu wiadomości e-mail. Jeżeli chciałbyś/-abyś całkowicie się wyrejestrować, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych figurujących poniżej.
 • Jeżeli życzysz sobie, abyśmy usunęli Twoje dane z naszych baz, skontaktuj się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych, a my postaramy się udzielić odpowiedzi w możliwe jak najszybszym terminie. Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że możemy być zobligowani do zachowania niektórych informacji na mocy prawa i/lub w związku z uzasadnionym celem biznesowym.

Użytkownicy zlokalizowani w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Jeżeli jesteś zlokalizowany/-a w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz prawo (z pewnymi wyjątkami i ograniczeniami) do:

 • niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym profilowanie. W dowolnym czasie możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania danych, a my musimy zaprzestać ich przetwarzania, chyba, że będziemy w stanie wykazać uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania;
 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Jeżeli będziemy posiadać Twoje dane osobowe, a Ty skierujesz prośbę o ich udostępnienie, będziemy zobowiązani do przekazania Ci odpowiednich informacji, w tym do dostarczenia opisu oraz kopii danych osobowych oraz powodu ich przetwarzania;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania poprawienia lub aktualizacji przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli są one niedokładne;
 • żądania ograniczenia zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w niektórych sytuacjach. W przypadku zgłoszenia tego typu żądania nadal będziemy mogli przechowywać Twoje dane osobowe, nie mając jednak prawa ich przetwarzać w czasie obowiązywania ograniczenia;
 • cofnięcia zgody na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej, możesz zostać poproszony/-a o wyrażenie zgody na przesłanie pliku cookie. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych uzyskiwanych na podstawie plików cookies. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie mieć wpływu na legalność czynności, które zostały przez nas dokonane w stosunku do Twoich danych osobowych przed jej cofnięciem;
 • złożenia lokalnemu organowi ds. ochrony danych osobowych skargi dotyczącej gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Na przykład w Wielkiej Brytanii lokalnym organem ds. ochrony danych osobowych jest Biuro Komisarza ds. Informacji (ang. Information Commissioner’s Office).

Jeżeli w trakcie korzystania z wyżej wymienionych uprawnień pojawią się wątpliwości dotyczące Twojej osoby, możemy zażądać od Ciebie przekazania nam pewnych informacji, które umożliwią nam ustalenie Twojej tożsamości.

Jeżeli jesteś zlokalizowany/-a na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i chciałbyś/-abyś wykorzystać dowolne z przedstawionych uprawnień w odniesieniu do posiadanych przez nas Twoich danych osobowych, w tym zebranych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych przedstawionych poniżej. Twoja prośba zostanie przeanalizowana i rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasza odpowiedzialność za linki umieszczone na stronie

Niniejsze Informacje o ochronie prywatności dotyczą wyłącznie danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy za pośrednictwem niniejszej strony. Na stronie umieszczamy linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym do portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy LinkedIn oraz do stron obsługiwanych przez inne marki należące do Grupy Dentsu Aegis Network, np. Carat, Vizeum, iProspect, Isobar i Posterscope. Wchodząc na te strony za pomocą linków pamiętaj, aby korzystać ze stron w oparciu o treść odnośnych informacji dotyczących użytkowania i ochrony prywatności, ponieważ stosowane w tych przypadkach praktyki ochrony danych wykraczają poza zakres niniejszych Informacji o ochronie prywatności. Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności za informacje gromadzone za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich, ani też nie kontrolujemy tych informacji. Nie możemy również ponosić odpowiedzialności w zakresie ochrony i zachowania prywatności dowolnych informacji, które możesz udostępniać na tych stronach.

Aktualizacje

Niniejsze Informacje o ochronie prywatności mogą podlegać okresowym aktualizacjom w celu uwzględnienia zmian w zakresie przepisów prawa, dobrych praktyk lub zmian wprowadzonych do naszych praktyk w zakresie danych osobowych Jeżeli nie zgadzasz się z treścią tych zmian, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej. Zachęcamy do częstego konsultowania treści niniejszego dokumentu w poszukiwaniu aktualizacji. Data ostatniej aktualizacji niniejszych Informacji o ochronie prywatności: 09.05.2018 

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej strategii ochrony prywatności lub zamiaru skorzystania z dowolnych uprawnień wyszczególnionych w treści niniejszych Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych w dowolny sposób określony poniżej:

Adres: Inspektor Ochrony Danych, Grupa Dentsu Aegis Network Polska, ul. Czerska12, 00-732 Warszawa.

Email: iod@dentsuaegis.com oraz – w przypadku korzystania z globalnych strony Grupy DAN – privacy@dentsuaegis.com


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W niniejszym rozdziale dotyczącym Informacji uzupełniających objaśniliśmy niektóre terminy występujące w treści niniejszych Informacji o ochronie prywatności.

"dane osobowe" – wszelkie informacje odnoszące się do Twojej osoby (lub umożliwiające Twoją identyfikację).

profilowanie” - zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania pewnych informacji na temat danej osoby; na przykład analizowanie lub prognozowanie wyników pracy danej osoby, jej wiarygodności, sytuacji ekonomicznej, preferencji osobistych, zainteresowań, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.