Gratulerer med kvinnedagen

Paal Fure

CEO Dentsu Aegis Network Norge

Mangfold

Både Dentsu og jeg er opptatt av mangfold. Ikke bare fordi det er et kjennetegn ved fremtidsdyktige bedrifter som leverer gode resultater, men særlig fordi det skaper et innovativt fagmiljø og en rik kultur. For å både tiltrekke oss og beholde de flinkeste menneskene er mangfold av stor betydning og vi er derfor stolte av å ha x antalet sted mellom 20-50 nasjonaliteter, et aldersspenn fra 20 til 60 år og nær 50 ulike spesialistdisipliner innen moderne marketing. Vi har mange med vidt forskjellige utdannelser og veldig mange ulike yrkesbakgrunner og sosiokulturelle ulikheter. Kort fortalt, for oss handler mangfold om langt mer enn religion, etnisitet og kjønn.

 

Like muligheter

Noe av det viktigste vi driver med er å sørge for at alle har like muligheter, så lenge de har de samme forutsetningene. Derfor påser vi at både rekrutteringsprosesser, medarbeiderevalueringer og utviklingsplaner er tilpasset den enkeltes potensial og ikke er generiske. Vi merker eksempelvis at Dentsu oppleves som en krevende oppdragsgiver for rekrutteringsbyråer når vi forlanger 50 prosent menn og kvinner på short list til en aktuell stilling. I våre talentprogrammer er det i dag et godt mangfold og dette er nok en arena hvor vi kan tilby like muligheter og personlig utvikling. For både kvinner og menn som er i yrkeslivet og er foreldre, er det viktig med «worklife balance». Gjennom den fleksibiliteten vi har i Dentsu sørger vi for at dette fungerer.         

 

Kjønnsbalanse

Selvsagt er det et mål i seg selv med en god kjønnsbalanse, men ikke bare innen ledelse som har fått mye berettiget oppmerksomhet. Det er minst like viktig med kjønnsbalanse innen de ulike fagdisiplinene, i kundeteamene og i interne prosesser som skal styrke vår konkurransekraft. Dette jobber vi aktivt med. I de delene av Dentsus virksomheter hvor kjønnsbalansen ikke er optimal ønsker vi derfor tettere dialog med NTNU. Spesielt med tanke på å øke andelen kvinnelige data scientists, få på plass flere mannlige prosjektledere og oppfylle våre ambisjoner om å få balanse i absolutt alle ledergruppene. I enkelte deler av virksomheten med en for lav kvinneandel kan man gjennom gode prosesser og en bevisst involvering sørge for at mangfoldet blir ivaretatt.

 

Selvsagt er våre kunder også opptatt av mangfold, like muligheter og kjønnsbalanse. Og de setter utrolig stor pris på at vi tar en aktiv rolle i dette gjennom Dentsu Mentor Program. I år har åtte kvinnelige ledere fra norsk næringsliv blitt valgt ut til utviklingsprogrammet med meg som mentor hvor jeg får uvurderlig bistand fra organisasjonspsykolog Cathrine Juel.

 

Jeg er veldig glad for at vi har et aktivt kvinnelig lederforum i Dentsu som styres av Vizeum sin byråleder Kristin Brimi. Dette er en viktig arena for våre kvinnelige ledere og de har hatt flere veldig givende samlinger opp igjennom årene!

 

Vi holder i disse dager på med å populere en «future talent pool» der vi oppfordrer alle ansatte og forbindelser til å spille inn navn på kandidater innen en rekke disipliner hvor vi ønsker større mangfold.

 

Denne uken setter vi i gang to viktige tiltak i vårt fokus på kvinner. Det ene er #huninvesterer@dentsu og det andre er et program vi kaller «Up with Dentsu» som har til hensikt å få enda flere av våre kvinnelige ansatte opp og frem på sentrale arenaer og viktige scener.

 

Takk 😊